ຮ່ວມງານກັບເຮົາ

ຕໍາແຫນ່ງງານທີ່ເປີດຮັບສະຫມັກ

ຫາກມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າມາຮ່ວມງານກັບເຮົາ ເພື່ອພັດທະນາວົງການຂົຍສົ່ງອາຊີ ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດຕໍາແຫນ່ງງານທີ່ທ່ານສົນໃຈໄດ້ເລີຍ

ຮ່ວມງານກັບເຮົາ ທະນາໂລຈີສຕິກ

ຝາກເຖິງຄົນລຸ້ນໃຫມ່ ບໍ່ຈ ເປັນຕ້ອງຈົບສາຍຂົນສົ່ງໂດຍກົງ, ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮຽນແລ້ວກໍ່ຖືວ່າດີເພາະເຮົາຈະຮູ້ຈັກແນວທາງການເຮັດວຽກທີ່ຈະແຈ້ງ ເຮັດທຸລະກິດດ້ານການຂົນສົ່ງ ຫຼືເຮັດທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າຫົວໃຈຫຼັກແມ່ນທຸກຄົນ. ຖ້າພວກເຮົາເປັນນັກທຸລະກິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານ. ກ້າທີ່ຈະລົງທຶນ ກ້າທີ່ຈະສູນເສຍ ກ້າທີ່ຈະຜິດຫວັງ ເຮັດທຸລະກິດທຸກຢ່າງ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນກຳໄລ. ເພື່ອນທີ່ດີຍັງມີຢູ່ໃນຍຸກນີ້, ເພື່ອນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຫມູ່ເພື່ອນຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຖ້າເຮົາໃຫ້ໃຈກັບໃຜຄົນຫນື່ງ ເຮົາຈະໄດ້ໃຈກັບຄືນມາ.

ເວລາເຮັດວຽກ ຈັນ-ເສົາ 8.00 – 17.00

Job Description:

 1. พัฒนาและใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 2. จัดการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานโดยการจัดการกับข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือปัญหาอื่นๆ
 3. จัดการกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
 4. พัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ์รวมถึงขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
 6. ประเมินความต้องการในการฝึกอบรมและประสานงานการเรียนรู้และพัฒนา
 7. วิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมิน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRD) อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
 5. มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น

Job Description:

 1. ค้นคว้าหาข้อมูลทางการตลาด
 2. วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดพร้อมนำมาปรับในกลยุทธ์
 3. สร้าง หรือหาช่องทางการขายใหม่ๆ
 4. สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 5. วางแผนงบประมาณและควบคุมงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 6. ประเมินสถานการณ์การตลาดและราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดพร้อมสร้างกลยุทธ์การขาย
 7. จัดทำรายงานการตลาดและนำเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง 35 – 45 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง , มีความเป็นผู้นำ
 5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

Job Description:

 1. ตรวจ และ คีย์ใบขนขาเข้า ใบขนขาออก ได้อย่างถูกต้อง
 2. ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย, ลูกค้า, ชิปปิ้ง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำปรึกษาและ จัดหาพิกัดอัตราศุลกากร
 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าขาเข้า ส่งออก
 5. ติดตามสถานะสินค้า และรายงานให้ลูกค้า และฝ่ายขายทราบจนสินค้าเรียบร้อยถึงปลายทาง
 6. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทุกฝ่าย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง 20 – 40 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี จบทางด้านโลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ทำใบขนสินค้าขาเข้า/ออก อย่างน้อย 1-3 ปี
 4. ผ่านการอบรม ตัวแทนออกของ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ทางด้านพิกัดศุลกากร และ ขั้นตอนในการทำ พิธีการศุลกากร
 6. มีใบอนุญาตตัวแทนออกของ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description:

 1. ดูแลขั้นตอนการทำงานของแผนก หรือองค์กรในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 2. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบงบประมาณประจำปี การจ้างงาน การตลาด การขาย ชิปปิ้งหรือการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในแผนก และประสานงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 3. ดูแลการทำงานของบุคลากรว่าทำงานได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และดูแลให้บุคลากรให้ทำตามกฎระเบียบขององค์กรอีกด้วย
 4. ดูแลและควบคุมงบประมาณในการทำงานจ้างงานพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมทำการฝึกสอนงานให้กับพนักงาน
 5. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น
 6. เตรียมทำรายงานการทำงานขององค์กร และรายงานปัญหาให้คณะผู้บริหารทราบ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ การตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
 5. มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น

Job Description:

 1. สรรหาผู้ให้บริการ/ผู้ขายให้ตรงตามความต้องการขององค์กร
 2. เปรียบเทียบ/
 3. ต่อรองราคาสินค้าหรือบริการให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด
 4. ติดตามการดำเนินการของผู้รับเหมาเพื่อวางแผนในการสั่งสินค้า
 5. ส่งเอกสารในส่วนการซื้อสินค้าที่เป็นทรัพย์สินบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
 6. ประสานงานการเบิก-จ่าย-โอนค่าสินค้ากับฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. วุฒิ2.การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 4. มีความรู้และประสบการณ์งานด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักงานบริการ
 6. มีความรู้เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าวัสดุงานโครงการ