ຕິດ​ຕໍ່​​ເຮົາ

ບໍລິສັດທະນາໂລຈີສຕິກ ຈໍາກັດ

158 ຫມູ່ 6 ຕ.ແຈລະແມ ເມືອ ເມືອງ ແຂວງອຸບົນຣາດຊະທານີ (ສໍານັກງ)ານໃຫຍ່

ເບີໂທລະສັບສຳລັບທຸກສາຂາ

ສາຂາ : ອຸບົນຣາຊະທານີ

061-0298548

093-3269466

064-1374518

090-2708681

062-2896838

093-0237932

064-1374856


ສາຂາ : ເພັດຄຳ

061-0219195

064-1429278


ສາຂາ : ໜອງຄາຍ

061-0244667

064-1374415


ສາຂາ : ມຸກດາຫານ

090-2591641

090-2716146


ສາຂາ : ວຽງຈັນ, ລາວ

020-55575388

020-98777688

020-92385377


ສາຂາ : ປາກເຊ, ລາວ

020-95418866

020-92274334


ສາຂາ : ສະຫວັນນະເຂດ , ລາວ

020-99886740

020-92777368


ພະແນກບໍລິຫານ :

095-6185948 (ປະທານສະພາບໍລິຫານ)

020-91598686 (ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານທົ່ວໄປ)

098-0966287 (ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານທຸລະກິດ)

095-5725145 (ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານທຸລະກິດ)

088-9856244 (ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ ການ ບັນ ຊີ ການ ເງິນ )

064-1374752 (ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ບໍລິການ)

065-7689088 (ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ Audit / IT Management)

097-0174006 (ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງສາງແລະການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ)


ພະແນກການລູກຄ້າ (ຮ້ອງ ຮຽນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ນໍາ ໃຊ້ ບໍ ລິ ການ ) :

064-1374856

063-8912454


EMAIL

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຮົາ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະຕຶດຕໍ່ກັບໂດຍໄວທີ່ສຸດ